KLIMATSIDAS  » Όροι χρήσης

   

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Όροι χρήσης ιστοσελίδας klimatsidas.gr

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του  www.klimatsidas.gr από τον επισκέπτη /χρήστη προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Η περαιτέρω χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου ισοδυναμεί με αυτόματη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του www.klimatsidas.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

1. Γενικοί Όροι

Η ιστοσελίδα www.karkon.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία ΚΛΗΜΑΤΣΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ .   που εδρεύει στην ΛΑΡΙΣΑ , 5ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΒΟΛΟΥ  τ.κ 41500, εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 998017377 και Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ   ,  έχει ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@klimatsidas.gr   (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (b2b / e-shop) δίνει τη δυνατότητα  στους έμπορους - πελάτες μας να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τους όρους της ιστοσελίδας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των όρων και προϋποθέσεων χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους πελάτες της για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Τροποποιήσεις, προσθήκες και διαγραφές τίθενται σε ισχύ από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Η περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας ισοδυναμεί με ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων, προσθηκών και διαγραφών. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, λογισμικού, ρυθμίσεων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Ομοίως και ενδεχόμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων από τους οποίους η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, μεταποίηση, μεταπώληση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.
Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν αλλά και στους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χορηγεί στο χρήστη ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής. Ως εκ τούτου ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείτε η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

 

3. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές και υπηρεσίες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

4. Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Οι πελάτες οφείλουν να υποβάλουν ερώτημα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ περί της διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προβαίνει σε όλες τις δυνατές και απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται  ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν θα προσβληθεί από ιούς ή οτιδήποτε άλλο το οποίο ενδέχεται να φέρει καταστροφικές ή μεταδοτικές ιδιότητες και ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του ενδεχομένου αναστολής ή διακοπής στην πρόσβαση του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λόγους ή προβλήματα που αφορούν στους servers φιλοξενίας ή σε λόγους ανωτέρας βίας. .
Ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων από αιτία που αφορά στη λειτουργία, χρήση, αντιγραφή ή παραποίηση της ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα, κατά παράβαση των νόμων περί προστασίας της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.


5. Παραγγελία προϊόντων και τρόπος πληρωμής

Η παραγγελία και αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος εμπίπτει στην έννοια της  σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως μεταξύ εμπόρων, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του του ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003). Ο χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι νομικό πρόσωπο ή εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, εφόσον ασκεί επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα μέσω ατομικής επιχείρησης, ή είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί  επιχειρηματική ή επαγγελματική  δραστηριότητα, και είναι δικαιοπρακτικά ικανό τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Κατά την αποδοχή των όρων χρήσης και την υποβολή της παραγγελίας, ο πελάτης/χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι εμπορεύεται τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχει δηλώσει τη δραστηριότητα αυτή (ΚΑΔ) στην αντίστοιχη ΔΟΥ και ότι τα στοιχεία που καταχώρησε κατά την εγγραφή είναι αληθή και ακριβή.

Κάθε χρήστης που προβαίνει σε χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας δηλώνει και εγγυάται ρητώς ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στις ως άνω συναπτόμενες συμβάσεις πώλησης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Η ολοκλήρωση της παραγγελίας γίνεται με την αποδοχή των όρων χρήσης και την αποστολή της πρότασης προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μόλις λάβει την παραγγελία-πρόταση αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα την επιβεβαίωση της παραγγελίας η οποία συνιστά και την αποδοχή της πρότασης και σύναψη της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως.

Τα εμπορεύματα αποστέλλονται με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή. 

Τα τιμολόγια εξοφλούνται μόνο με επίσημη απόδειξη της εταιρίας

Τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της πωλήτριας εταιρίας μέχρι την πλήρη εξόφληση τους

Επιστροφές γίνονται δέκτες μόνον κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Οι πελάτες που αγοράζουν προϊόντα μέσω του www.komvos-sa.gr μπορούν να πληρώσουν μόνον με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.


6. Πολιτική Επιστροφών

6.1 Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης 

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται με υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

6.2 Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας από την ίδια την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ισχύουν τα ακόλουθα:

·         Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

·         Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

·         Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω courier, ή μεταφορικής εταιρείας. 

·         Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

·         Εφόσον διαπιστωθεί ελάττωμα οφειλόμενο σε κατασκευαστικό σφάλμα, πραγματοποιείται κατ’ επιλογή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε επισκευή είτε αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τη συγκεκριμένη δυνατότητα, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.

·         Ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος, εκτός αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι ουδέν ελάττωμα οφειλόμενο σε κατασκευαστικό σφάλμα υφίστατο, οπότε ο πελάτης βαρύνεται με όλα τα έξοδα αποστολής από και προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή καθώς και οποιοδήποτε άλλη δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.


6.3 Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) 

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

·         Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος.

·         Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτό από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας,  με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως κατ’ επιλογή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τη συγκεκριμένη δυνατότητα, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.

·         Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνουν τον πελάτη και τα έξοδα αποστολής του  αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εκτός αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι δε συνέτρεχε ζήτημα πώλησης ελαττωματικού κατά την παράδοση (DOA), οπότε ο πελάτης βαρύνεται με όλα τα έξοδα αποστολής από και προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή καθώς και οποιοδήποτε άλλη δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

7. Όροι εγγύησης κατασκευαστή

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία συνοδεύονται, εφόσον το προβλέπει ο κατασκευαστής, από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή, εφόσον συντρέχει η περίπτωση, περιλαμβάνει την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

·         Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.

·         Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής ( Σειριακός αριθμός -SerialNo.)

·         Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

·         Η βλάβη να αποτελεί κατασκευαστικό ελάττωμα και να μην έχει προκληθεί από πράξη ή παράλειψη του ίδιου του πελάτη ή οιουδήποτε τρίτου.

 

8. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Η χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ως εκ τούτου υποχρεούται ο χρήστης να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία των υπηρεσιών του ή που περιορίζουν τη χρήση της ιστοσελίδας από τρίτους.

Ενδεικτικώς ο χρήστης με το παρόν εγγυάται:

Ότι δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε άρθρο της κείμενης νομοθεσίας, διατάξεως, κανονισμού και καταστατικού.

Ότι θα απέχει από κάθε δημοσίευση και μετάδοση πληροφοριών συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή προσβλητικών και για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και για τρίτους. Θα απέχει επίσης από κάθε δημοσίευση περιεχομένου, που είναι παράνομο, απειλητικό, άσεμνο, χυδαίο, που δύναται να συνιστά παραβίαση της προσωπικότητας και του απορρήτου τρίτου προσώπου ή που εκφράζει διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, τη σωματική ανικανότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.

Ότι θα απέχει από κάθε ενέργεια που θα παραβιάζει το εμπορικό σήμα, την ευρεσιτεχνία, το εμπορικό απόρρητο και τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των τρίτων.
Κάθε χρήστης, ο οποίος προβαίνει σε αθέμιτη και αντίθετη με τα χρηστά ήθη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ευθύνεται για κάθε ζημία (θετική και αποθετική). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης για κάθε ζημία που προκαλείται από την ως άνω συμπεριφορά του χρήστη.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των ανωτέρω όρων από κάποιο χρήστη της ιστοσελίδας, το διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού και διαγραφής του μέλους από τη χρήση των υπηρεσιών μας, επιφυλασσόμενη επίσης επί παντός νομίμου δικαιώματός της.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων θα επιλύεται στα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Λάρισας.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας μέσω e-mail στο info@klimatsidas.gr